Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής

 

 

Μαθήματα:

1. Ανάλυση Συστημάτων και Τεχνολογία ΛογισμικούΣτόχοι του Μαθήματος: • Η κατανόηση μεθοδολογιών και εργαλείων απαραίτητα για την ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού. • Η απόκτηση πρακτικών γνώσεων για την καταγραφή απαιτήσεων και προδιαγραφών λογισμικού και συστημάτων. • Η απόκτηση πρακτικών γνώσεων για τη σχεδίαση συστημάτων και λογισμικού και η αυτοματοποιημένη παραγωγή κώδικα. • Η εξοικίωση με τη χρήση της μεθοδολογίας RUP και γλώσσας UML και η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της. Ενοποιημένης Γλώσσας Μοντελοποίησης (UML).

2. Βάσεις Δεδομένων: Το μάθημα Βάσεις Δεδομένων εξετάζει τις βασικές αρχές των συγχρόνων συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΔ) και παράλληλα στοχεύει στην πρακτική εξοικείωση των φοιτητών σε πραγματικά περιβάλλοντα βάσεων δεδομένων.

​3. Δίκτυα ΙΙ

4. Ηλεκτρονική (εργαστήριο): Στόχοι:1. Να εξοικειώσει τους φοιτητές με βασικές έννοιες της ηλεκτρονικής  2. Να προσφέρει μία πρώτη εικόνα πάνω στη σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. 3. Να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα βασικά ηλεκτρονικά όργανα στο εργαστήριο

5. Κατανεμημένα Συστήματα: Η βασική ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει: Βασικές έννοιες και Χαρακτηριστικά ενός Κατανεμημένου Συστήματος, Αρχιτεκτονικές Κατανεμημένων Συστημάτων, Υπηρεσία Ονοματολογίας, Δικτυακό/ Κατανεμημένο Σύστημα Αρχείων, Συνέπεια (Consistency) και Αναπαραγωγή (Replication) στα Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Ανοχή σε βλάβες στα Κατανεμημένα Συστήματα, Ανάπτυξη Εφαρμογών με βάση την αρχιτεκτονική J2EE, Αρχιτεκτονική βασισμένη στις Υπηρεσίες, Web Services (βασικά συστατικά στοιχεία & πρωτόκολλα), Ανάπτυξη Εφαρμογών σε περιβάλλον Web Services, Σχεδιασμός συστημάτων
Διαχείριση & Συντήρηση συστημάτων

6. Λειτουργικά Συστήματα: Η βασική ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει:Βασικές έννοιες και Χαρακτηριστικά ενός Λειτουργικού Συστήματος, Έννοια της Διαδικασίας, Διαχείριση διεργασιών / επεξεργαστών, Επικοινωνία / Συγχρονισμός, Πολυνηματικός προγραμματισμός, Διαχείριση Μνήμης, Ιδεατή Μνήμη, Διευθυνσιοδότηση, Τεχνικές διαχείρισης φυσικής μνήμης, Σύστημα Διαχείρισης Αρχείων, Δομή συστήματος διαχείρισης αρχείων, Ονοματολογία, Διαμοιρασμός αρχείων, Εξυπηρέτης Αρχείων, Διαχείριση Περιφερειακών Συσκευών

6. Λογική Σχεδίαση (εργαστήριο): Σκοπός του είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με βασικές έννοιες των ψηφιακών κυκλωμάτων και της λογικής σχεδίασης, να προσφέρει μία πρώτη εικόνα πάνω στη σχεδίαση ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και τέλος να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα βασικά ηλεκτρονικά όργανα στο εργαστήριο.

7. Οπτικές ΕπικοινωνίεςΣτόχοι: 1. Να εξοικειώσει τους φοιτητές με βασικές έννοιες των οπτικών επικοινωνιών. 2. Να προσφέρει μία συνεκτική παρουσίαση των δομικών στοιχείων των οπτικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. 3. Να παρουσιάσει τις βασικές αρχιτεκτονικές οπτικών δικτύων στο δίκτυο κορμού και πρόσβασης​.

8. Προγραμματισμός ΙΒασικός στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις προχωρημένες έννοιες της γλώσσας C και την εφαρμογή τους στο δομημένο προγραμματισμό. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τους δείκτες, τις συναρτήσεις επεξεργασίας συμβολοσειρών και εισόδου/εξόδου, σύνθετες δομές δεδομένων και θα πειραματιστούν σε διάφορα προγραμματιστικά περιβάλλοντα.

9.Προγραμματισμός ΙΙΠαρέχει μια εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό (object oriented programming) χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Java. Ο σκοπός του είναι να διδάξει τις βασικές έννοιες και τεχνικές που συνιστούν το υπόδειγμα του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.

10. Σήματα και Συστήματα: Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στο σπουδαστή μία γενική και εισαγωγική θεώρηση των σημάτων σε σχέση με τα συστήματα τα οποία τα παράγουν, εστιάζοντας κυρίως στα γραμμικά. Πρόκειται για γνώσεις βασικές για τη σχεδίαση συστημάτων (επεξεργασίας φωνής, επεξεργασίας εικόνων, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, συστημάτων αυτοματισμών, ρομποτικής κλπ.) και βοηθάει τόσο στην κατανόηση των σύγχρονων πολύπλοκων συστημάτων, αλλά και στην μοντελοποίησή τους.

11Τηλεπικοινωνίες : Ιστορική Αναδρομή. Μοντέλο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Μετάδοση Πληροφορίας & Τεχνικές. Εύρος ζώνης & φάσμα. Αναλογική και Ψηφιακή Διαμόρφωση. Ψηφιακή Μετάδοση. Μέσα Μετάδοσης Πληροφορίας. Ενσύρματη και Ασύρματη Μετάδοση. Θόρυβος. Εισαγωγή στα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα. Σχεδιασμός Δικτύων & Διαστρωματωμένη Αρχιτεκτονική. Μεταγωγή Κυκλώματος και Μεταγωγή Πακέτου. Πολύπλεξη. Γενικές Αρχές Διαχείρισης Δικτύων. Παραδείγματα Δικτύων (Τηλεφωνικά Δίκτυα, Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας, Δορυφορικά Δίκτυα).